U bent hier: Home  »  Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Mediation Groep Oost-Nederland

Artikel 1: Definities

 • MfN :                      Mediatorsfederatie Nederland

 • MGON vof:             Mediation Groep Oost-Nederland

 • Opdrachtnemer:    De MfN registermediator, voor eigen rekening, risico en verantwoordelijkheid samenwerkend onder de naam van Mediation Groep-Oost Nederland, hierna te noemen de MGON-mediator. Bij opdrachten komt derhalve een rechtsbetrekking tot stand met die mediator.

 • Opdrachtgever:     De natuurlijke of rechtspersoon/personen die de diensten van de MGON-mediator inhuurt/inhuren en betaalt/betalen en daarmee de wederpartij van de MGON-mediator is bij een overeenkomst als bedoeld in artikel 2.1.

 • Partijen:                De natuurlijke of rechtspersonen die een conflict willen oplossen door mediation.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, strekkend tot het verrichten van werkzaamheden door de MGON-mediator, van alle daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende overeenkomsten tussen opdrachtgever en de MGON-mediator, alsmede op alle door de MGON-mediator gedane aanbiedingen/offertes.
 2. Op alle door MGON uitgevoerde mediations zijn het MfN reglement en de MfN klachtenregeling van toepassing. Het MfN reglement maakt integraal deel uit van de algemene voorwaarden van MGON
 3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt door MGON uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand indien er overeenstemming is over de opdracht en de prijs van de opdracht en dit schriftelijk is bevestigd. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. De overeenkomst wordt gesloten met de MGON-mediator, niet met MGON vof. MGON vof is derhalve in geen enkel opzicht aansprakelijk voor de uitvoering van de met de MGON-mediator gesloten overeenkomst.
 2. Indien het belang van de opdrachtgever vergt dat er onverwijld een aanvang met de werkzaamheden wordt gemaakt, wordt de opdracht geacht te zijn aanvaard doordat MGON met de door de opdrachtgever opgedragen werkzaamheden feitelijk een aanvang heeft gemaakt.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

 1. De MGON-mediator bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door de opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.
 2. De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

 1. De MGON-mediator is slechts aansprakelijk voor schade geleden door opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan de MGON-mediator toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de MGON-mediator verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen.
 2. MGON vof is nimmer aansprakelijk voor schade geleden door handelen of nalatigheid van welke aard ook door de MGON-mediator.
 3. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.
 4. Voor schade veroorzaakt door derden is de MGON-mediator nimmer aansprakelijk.
 5. Indien de assuradeur van MGON-mediator om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van MGON-mediator te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal de aanneemsom.
 6. Na opzegging door opdrachtgever worden door de MGON-mediator geen gelden gerestitueerd voor reeds geleverde of overeengekomen diensten.

Artikel 6: Verhindering

Indien (één van) de partijen een (mediation)sessie niet uiterlijk 24 uur voor de afgesproken tijd afzegt of niet verschijnt, wordt de sessie geacht te hebben plaatsgevonden en honorarium en overige kosten in rekening gebracht.

Artikel 7: Betalingscondities

 1. Uiterlijk binnen een maand na de werkzaamheden wordt door de MGON-mediator een factuur naar de opdrachtgever verzonden.
 2. De MGON-mediator werkt zo nodig op voorschotbasis.
 3. Facturen dienen uiterlijk betaald te zijn 10 dagen na de factuurdatum, bij gebreke waarvan de opdrachtgever in verzuim is en de wettelijke rente verschuldigd zal zijn.
 4. Indien de MGON-mediator genoodzaakt is incassomaatregelen te nemen, overeenkomstig het Besluit vergoeding voor buitenrechtelijke incassokosten, worden alle hieruit voortvloeiende kosten, met een minimum van € 115, evenals alle overige kosten die de MGON-mediator in rechte heeft moeten maken, in rekening gebracht. Ook voor zover deze kosten de gerechtelijke proceskosten bij veroordeling overtreffen.
 5. Ingeval de opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn financiële verplichtingen kan de MGON-mediator weigeren haar werkzaamheden uit te voeren en kan zij deze opschorten of staken. MGON is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als het gevolg van opschorting of staking van de werkzaamheden op deze grond.

Artikel 8: Reclames

 1. Reclame met betrekking tot verzonden facturen dient op straffe van verval van alle aanspraken binnen 30 dagen na de verzenddatum schriftelijk aan de MGON-mediator kenbaar te worden gemaakt.
 2. Reclame schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op, tenzij de MGON-mediator zulks aan opdrachtgever kenbaar maakt.

Artikel 9: Rechts en forumkeuze

 1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en de MGON-mediator is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen over de uitvoering van de overeenkomst zullen eerst met mediation gepoogd te worden opgelost, alvorens deze voor te leggen aan de bevoegde rechter te Zutphen.

 

Aldus opgemaakt te Aalten, 17 februari 2017

Heeft u vragen of wilt u persoonlijk advies / afspraak maken?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over dit onderwerp of wilt u graag een afspraak maken zodat wij u vrijblijvend kunnen adviseren? Neem dan contact met ons op. Ons team staat graag voor u klaar om uw vragen rustig en zorgvuldig te beantwoorden.

Contact opnemen
In onderstaande plaatsen beschikken de mediators van MGON over rustige werkruimtes:
Aalten Centrum ACTerhoek
Polstraat 1a, 7121 DH Aalten
Doetinchem Symbus Personeelsdienst
Transportweg 12, 7007 CN
Groenlo Jansen & De Vries
Buitenschans 45, 7141 EK
Haaksbergen Fysiotherapie Schmitz
Hibbertsstraat 22, 7481 JD
Lochem Ondernemershuis De Sibbe
Haalmansweg 42, 7241 CP
Ulft Ondernemersfabriek DRU
Emailleplein 34, 7071 AZ
Warnsveld HeelHuus Gezondheidscentrum
Gaikhorst 2, 7231 NB
Naar boven
Copyright MGON 2017 - 2021   |  Disclaimer   |  Privacy Verklaring   |  Cookie Verklaring   |  Algemene voorwaarden   |  Sitemap
Design & development by: Timeless Design
U kunt ons bereiken op:
0543 - 466 655
Bellen via PC/Toestel     -     Sluiten
Sluiten
Veiligheidsmelding: MGON blijft geopend onder strikte maatregelen ter verkoming en verspreiding van het COVID-19 virus.     Lees verder